Protecció dades Covid19

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Club Bàsquet Torelló.
Passatge dels esports s/n, 08570 Torelló.
Dades del contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: infocbtorello@gmail.com .

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Declaració responsable, símptomes COVID19, drets imatge pels partits de bàsquet.

DADES DE TRACTAMENT
Nom complet i DNI de participant i dels tutors legals, telèfons contacte, e-mails, afectacions COVID19.

TEMPS DE CONSERVACIÓ
Les dades necessàries seran conservades mentre Salut Pública de la Generalitat de Catalunya ho cregui oportú.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Compliment d’obligacions de formació del personal.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
S’ha previst la cessió de dades a l’administració local de Torelló, Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i de possibles activitats pròpies.
Totes les previstes segons les lleis.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició del seu tractament a través del correu electrònic infocbtorello@gmail.com o bé presencialment al passatge dels esports s/n de Torelló.
Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RDPD. L’autoritat de referència a Catalunya es l’ADPCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici