Pla d’actuació d’entrenaments del Club Bàsquet Torelló per COVID-19

GRUPS ESTABLES
Seran grups estables els equips formats per jugadors/es, entrenadors/es, ajudants i delegats/des que convisquin contínuament dins la nostra entitat.

PROTOCOLS
Tots els nostres protocols els hem presentat a l’Ajuntament de Torelló i al CAP de Torelló perquè en tinguin coneixement i ens donin la seva aprovació de les mesures establertes per la nostra entitat.

Informem que  Federació Catalana de Basquetbol està elaborant uns protocols per la competició esportiva que un cop els tinguin validats per la Secretaria General del Esport i Salut Pública de la la Generalitat de Catalunya adequarem els nostres protocols envers les mesures establertes.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
https://bit.ly/DeclaracióResponsableCBT

1- Abans de poder iniciar els entrenaments caldrà enviar la declaració responsable degudament firmada pel mare, pare o tutor legal a través del formulari online. Jugadors/es i Entrenadors/es.

Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat, en la qual en meu fill/a participa. Així mateix, entenc que l’equip d’entrenadors/es i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.

Em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor a través de mòbil del entrenador/a o correu electrònic infocbtorello@gmail.com mitjançant un missatge per escrit.

Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.

Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat referenciada a l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19.

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, en/na jugador/a compleix els requisits de salut següents:

1- Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
2- No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat.
3- En el cas que la situació de salut del menor es veiés alterada en qualsevol moment, ho comunicaré immediatament al entrenador/a i al club per correu electrònic a infocbtorello@gmail.com

Només caldrà marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19:

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat.

 

ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ

Tots els jugadors/es i entrenadors hauran de:

Haver entregat el formulari on line de la declaració responsable.
Portar la mascareta posada per accedir a la instal·lació (majors de 6 anys).
Passar el control de temperatura per poder entrenar al accedir a la instal·lació.
Portar la mascareta posada a dins a de la instal·lació (tot arreu)
Es podran treure la mascareta durant l’activitat a la seva pista d’entrenament.
Es podran utilitzar vestuaris.

ACCÉS VESTUARIS

Tots els jugadors/es hauran de:

Renta-se les mans amb sabó només entrar a vestuari.
Posar-se la roba d’entrenament i guardar la roba no específica de bàsquet a la motxilla.
Treure la motxilla i dur-la a la pista i deixar-la al espai reservat.
DUTXA*: mirar quadre annex al final de tot.

DURANT ENTRENAMENTS

Tots els jugadors/es hauran de:

Portar la seva motxilla i deixar-la al espai reservat de la pista.
Portar la mascareta posada dins la inatal·lació fins l’inici del entrenament.
Durant l’entrenament es deixarà a dins la motxilla.
Portar la seva ampolla d’aigua marcada amb el NOM i COGNOMS.
Un cop finalitzat entrenament podran canviar-se i dutxar-se*. (seguint els protocols de vestuaris altre cop i marcat per l’Ajuntament de Torelló)

RESPONSABLE DE SEGURETAT

Disposarem d’un responsable de seguretat i higiene vetllarà per mantenir les condicions de seguretat i higiene dictades en el marc estratègic. Es farà responsable de mantenir actualitzats els diferents documents i protocols que han de formar part de l’Expedient intern d’acreditació d’adaptació de les mesures existents .
Les seves funcions són:
Conèixer i vetllar pel compliment de les mesures apuntades en aquest document i protocols que es desenvolupin i fer-ne les adaptacions pertinents per garantir les condicions per ser acomplerts de manera efectiva.

Garantir la formació i informació en aquesta matèria cap als infants, famílies i cap a la resta de l’equip de monitotrs.
Haurà de disposar els elements acreditatius de la seva implantació.
Execució del pla de confinament, en cas de necessitat.
Han de ser coneixedors dels protocols de comunicació amb Salut Pública i estar en contacte amb els estaments relacionats.

ENTRENADORS/ES

Col·laboraran:
Control de temperatura al accés de la instal·lació.
Control de mascareta a dins la instal·lació.
Desinfecció material utilitzat en l’entrenament.
Compliment dels horaris i sortides dels equips.
Si un entrenador/a, ajudant, delegat/da conviu amb més d’un grup convivència del mateix club, aquest haurà de fer els entrenaments amb mascareta.
Per exemple:
Jugador/a que a més és entrenador/a: quan faci d’entrenador haurà de dur mascareta obligatòriament.
Entrenador/a, ajudant, delegat/da que està amb 2 equips: haurà de dur la mascareta amb 1 dels equips de forma obligatòria, ja que l’altre s’entendrà coma grup convivència.

RECOMANACIONS PER FAMÍLIES

Per tal de protegir la salut dels jugadors/es, entrenadors/es i les famílies, RECOMANEM que les persones que portin els jugadors/es a la instal·lació NO entrin a dins de la mateixa. Tant a l’inici de l’activitat com a la sortida de la mateixa. (la mateixa situació que l’escola, no s’entra  dins la instal·lació).

Tot i ser una recomanació, el club no pot prohibir l’accés a una instal·lació municipal, per tant en cas d’accedir s’hauran de complir els protocols de contingència que determini l’Ajuntament de Torelló.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Els serveis municipals de l’Ajuntament de Torelló faran la neteja i desinfecció de la instal·lació així com el material utilitzat pel club durant les sessions d’entrenament.
Els vestuaris seran netejats i desinfectats entre els entrenaments que en fan ús.

AULA ENTRENADORS

Els entrenadors NO seran un grup convivència.
Caldrà respectar les distancies de 1,5m en tot moment dins la instal·lació, inclús en l’aula.

EN CAS DE SÍMPTOMES FORA DEL CLUB

Sí un jugador/a, entrenador/a o ajudant té un dels següents símptomes (febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, diarrea, vòmits, malestar o dolors musculars) no podrà participar dels entrenaments fins que els símptomes desapareixien.

El jugador/a, entrenador/a o ajudant amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, el jugador/a, entrenador/a o ajudant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

 EN CAS DE SÍMPTOMES AL CLUB

Davant d’un jugador/a, entrenador/a o ajudant que comença a desenvolupar símptomes (febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, diarrea, vòmits, malestar o dolors musculars) durant els entrenaments:

1. El portarem a un espai separat d’ús individual.
2. Li col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem al 061.
5. Ens posarem en contacte amb el CAP per seguir els protocols de Salut que hi hagi en aquell moment.

El jugador/a, entrenador/a o ajudant haurà de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, el jugador/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

 EN CAS DE POSITIU
Davant d’un jugador/a, entrenador/a o ajudant que fos positiu, ho comunicaríem:
L’Ajuntament de Torelló.
CAP de Torelló.
Grup de convivència.
El jugador/a, entrenador/a o ajudant haurà d’estar 14 dies en aïllament al domicili.
El grup de convivència haurà d’estar 14 dies en aïllament al domicili i Salut Pública serà l’encarregada del control i seguiment posterior.

MODIFICACIONS HORARIS D’ENTRENAMENTS

Un cop analitzada la SEGURETAT per no barrejar els equips/grups convivència s’ha decidit:

Establir horaris d’entrada i sortida de la instal·lació.
Anular el físic de mini, infantil i cadet tant masculí com femení.
Tot seguit ajuntem els horaris 20-21 COVID19.
A mesura de l’evolució de la pandèmia es podran modificar les decisions preses al respecte.