16 març 2020

Comunicat 2 del Club Bàsquet Torelló en relació a l’afectació del COVID-19 als Entrenaments, Partits i Activitats.

Comunicat 2 del Club Bàsquet Torelló en relació a l’afectació del COVID-19 als Entrenaments, Partits i Activitats.

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES DE L’FCBQ:
Perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns, us fem arribar transcripció literal del comunicat rebut de la UFEC, referent a l’assegurança esportiva:

“Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a tot el territori nacional per una durada de quinze dies naturals, 

 

UNIFEDESPORT informa, respecte a les assegurances contractades, i especialment a les d’accident esportiu i responsabilitat civil dels federats i federades que:

 

– La limitació de la llibertat de circulació de les persones a només adquisició d’aliments, productes farmacèutics i primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament a lloc de treball, assistència a persones que ho necessitin o causa de força major; exclou directament la pràctica d’activitat esportiva.

 

– Queda suspesa l’apertura al públic de local on es desenvolupin activitats esportives i lleure.

 

ANNEX Relació d’equipaments i activitats l’apertura al públic de les quals queda suspesa:

 

o Equipaments Esportius:

 

▪ Locals o recintes tancats:  ▪ Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.  ▪ Camps/pistes de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.  ▪ Camps de tir al plat, de colomí i assimilables. ▪ Galeries de tir. ▪ Pistes de tennis o assimilables. ▪ Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, hoquei sobre patins i assimilables.  ▪ Piscines. ▪ Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.  ▪ Circuïts permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.  ▪ Velòdroms  ▪ Hipòdroms, canòdroms i assimilables..  ▪ Frontons, trinquet, pistes d’esquaix i assimilables.  ▪ Poliesportius.  ▪ Boleres i assimilables. ▪ Salons de billar i assimilables ▪ Gimnasos ▪ Pistes d’Atletisme ▪ Estadis ▪ Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat.

 

o Espais oberts i vies públiques:

 

▪ Recorreguts de curses pedestres ▪ Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables ▪ Recorreguts de trial i assimilables. ▪ Proves i exhibicions nàutiques ▪ Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat.

 

Qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència, i per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa. 

 

Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.

 

Tots aquells expedients en tràmit, seguiran el seu curs, tenint en compte que evidentment es poden veure afectats en la gestió, per la situació crítica de la sanitat privada i pública en aquests moments.

 

Seguim a la vostra disposició per qualsevol tràmit, incidències i dubtes que us calgui resoldre.

Secretaria de l’FCBQ